OTC Desk
Giữ giấy phép DLT tại Gibraltar để hỗ trợ các giao dịch lớn giữa tiền pháp định và tài sản kỹ thuật số